Ez történt a Zsinat rendkívüli ülésén szerdán

Fogyásért imádkozó lelkész

Miért hagyják el ma emberek az egyházat? Ez a körülmény indított arra, hogy foglalkozzak ezzel a nem lényegtelen probléma-körrel. Azért elsőnek mégis azt a kérdést tenném fel, hogy csakugyan fogy hazánkban a hitüket gyakorló, templomba járó református egyháztagok száma? Azt is el kell ismernünk, hogy pontos statisztikai adataink, s ez sem véletlen, nincsenek.

Arról pedig, hogy akik elhagyták, vagy elhagyják egyházunkat, hányan vannak, és miért szakították meg kapcsolatukat egyházunkkal, senki nem vezet statisztikát.

Rendszeres olvasók

Megvallom, ez nem is lenne könnyű! Ezért a hogy lefogyjon, többet kell ennie feltett kérdésünkre, elsősorban 50 éves lelkipásztori munkám során, és a Biblia Szövetséghez beérkezett információink nyomán szerzett tapasztalataim alapján szeretnék válasz keresni és adni, természetesen, nem zárva ki a tévedés lehetőségét sem!

Kiindulópontunkat, az alábbi, rendelkezésünkre álló statisztikai adatok jelentik. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint, hazánkban reformátusnak vallotta magát 1, Mi állampolgár. Ebből, a református egyház gyülekezeteiben kötelezően vezetett un.

Blogarchívum

Hol van a hiányzó 1, Mi? A De én már ezt a számot sem tartom megbízhatónak! Ebből a Ugyan mennyi lehet akkor a fiatalok és a gyermek száma? Nem tudjuk! Egyébként, a Ami elég biztosnak mondható az, hogy 20 éve folyamatosan csökken a keresztelések, az egyházi házasságkötések, az egyházi temetések, a konfirmálók, a gyermekistentiszteleteken résztvevők, és az ifi fogyásért imádkozó lelkész száma. A fogyás nem folyamatos, van, amikor stagnál, aztán újra fogyni kezd, de nem növekszik.

Csatolt állományok

És itt érkezünk el a kérdésünk lényegéhez, miért nem növekszik az egyháztagok száma? Ami a fogyást illeti, annak formáit az alábbiak szerint differenciálhatjuk: a. Ezek számáról azért tudunk nagyon keveset, mert a Jehova Tanúin kívül, egy felekezet sem várja el a hozzájuk térőktől, hogy nálunk is jelentsék be kilépésüket a református egyházból.

Tehát nem tudjuk, hogy tudatosan, hányan léptek ki egyházunkból.

Account Options

Ezeknek a névleges, a népszámlálás idején magukat reformátusnak mondó passzív, közönyös egyháztagoknak a számát még felmérni sem nem tudjuk. A fogyás harmadik formája, amikor valaki, valamilyen okból, más felekezethez csatlakozik. Többen léptek át a protestáns színezetűnek mondható Biblia Szól, vagy a fiatalok által meglehetősen nagyszámban látogatott Golgota, ill. Semmilyen adatunk nincs azokról, a reformátusnak keresztelt emberekről sem, akik valamilyen, távolkeleti, nem keresztyén vallás tagjai lettek.

De tudjuk, hogy létezik eunji fogyni magyar iszlám közösség és a buddhizmus több irányzatát képviselő, magyar közösség is. Fogalmunk sincs tehát arról, hogy a református egyházban megkereszteltek közül hányan léptek be ezekbe a nem keresztyén közösségekbe. Mivel az említett formában kilépők számáról, sőt személyéről kevés adat áll rendelkezésünkre, így elég kevés lehetőségünk van annak felmérésére is, hogy miért hagyták, vagy hagyják el százával felnőtt emberek, sőt fiatalok is, a református egyházat.

fogyásért imádkozó lelkész

Amikor azonban ezt a szemmel fogyásért imádkozó lelkész, és egyébként szociológiailag is jól mérhető fogyást vizsgáljuk, nem kerülhetjük el gyülekezeteink lelki állapotának, fejlődésének, lelki érettségének vizsgálatát sem.

Azt ti. Megfigyelhető-e egy minőségi, lelki növekedési folyamat egyházunk gyülekezeteiben, vagy itt is egy belső, minőségi spirituális fogyással kell számolnunk? Elmondhatjuk-e hogy gyülekezeteink még meglévő tagsága jobb állapotban van lelkileg, azaz hitben, mint volt évvel ezelőtt?

Ennek a fogyásért imádkozó lelkész vizsgálata, tudomásom szerint, egyházunkban fel sem merül. Gondolok, pl. Úgy vélem, hogy ennek a vizsgálatnak eredményei még riasztóbbak lennének. Pedig ahhoz, hogy változtatni tudjunk a jelenlegi helyzeten, ismernünk kellene egyrészt, a számszerű, mennyiségi fogyásnak, másrészt a minőségi degenerációnak pontosabb adatait és okait.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy ezt a helyzetet egyházunk vezetői, vezető testületei nem vizsgálják, mintha nem is küldetés fogyni őket ez a fogyásért imádkozó lelkész, és nem sok jele van annak, hogy egyházunk illetékes szervei melyek egyenlő számban lelkészekből és presbiterekből állnakebből a helyzetből a megfelelő konzekvenciákat készek lennének levonni.

Sokszor még más felekezetek bibliai kritikájáig sem jutnak el, arról pedig, még egyetlen tanulmányt sem olvastam, hogy a református egyház, mai gyakorlatát illetően, mit végez rosszul, s mi az, amit máshogy kellene végezni azért, hogy az Istent kereső, és a lelki életben növekedni vágyó felnőttek és fiatalok százai ne menjenek máshova lelki táplálékért.

Mivel jelen előadásomnak nem az a célja, hogy megismételjem egyes egyházi elemzők unos-untalan hangoztatott védekezését, miszerint az elidegenedés legfőbb oka a szekularizáció és a posztmodern ideológia, ezért én most megkísérelném ennek a krízis helyzetnek teológiai-ekkleziológiai elemzését.

fogyásért imádkozó lelkész

Azaz, annak a kérdésnek megválaszolására vállalkoznék, hogy belülről nézve, magunkat vizsgálva, mi egyházunkban a fogyás oka.

Azt is előre bocsátom, hogy a továbbiakban, az általam vélt és feltételezett! A fogyás első komoly okának látom azt, hogy egyházunk gyülekezeteinek túlnyomó többségében folyó un. Azt értem ezen, hogy gyülekezeteink többségében nyíltan, kimondva is, minden az emberért van, minden az ember körül forog. Ez érvényes az igehirdetésekre, a szentségek, azaz a keresztség és úrvacsora kiszolgáltatására nézve is.

Amikor egy gyülekezet életét megvizsgálják az egyházi hatóságok, mindig a statisztikai adatok után érdeklődnek. Megtartottak-e minden istentiszteletet, bibliaórát, van-e gyermekistentisztelet, ifi óra, hány keresztelő volt és mennyien fogyni betegnek látszik úrvacsorát, hányan konfirmáltak stb.

  1. Laxogenin a fogyáshoz
  2. Fogyás tét házastárssal

Ha a statisztikai adatok viszonylag elfogadhatóak, minden rendben van. Sajnos, a szolgálatok lelki tartalma, vagyis az, hogy mi hangzik el ezeken az alkalmakon - szinte - senkit nem érdekel. A presbiteri és egyéb egyházi gyűlések főszereplője sem Krisztus és az Ő akarata, nem az a fő kérdés, hogy Ő mit akar, hanem legtöbbször a többség nagyon is emberi akarata határoz meg mindent.

fogyásért imádkozó lelkész

Már fogyásért imádkozó lelkész az igazi egyház vonzóereje, a gyülekezetben jelenlevő élő Krisztus, aki Lelke által kormányozza az Ő testét. A gyülekezet Krisztus nélkül olyan, mint a mágneses erejét elveszített vasdarab: nincs vonzása.

Ideális fogyás coquitlam

Ha egy gyülekezet lelkipásztora, vagy presbiterei esetleg szomorkodnak a résztvevők csekély, vagy fogyó létszáma miatt, rögtön újabb alkalmak, vagy valami látványos gyakran pszicho-technikai módszer, vagy valamiféle liturgiai újítás alkalmazását fontolgatják, mellyel a létszámot növelni lehetne.

Ez történik napjainkban is, református egyházunk egyik, városi nagy templomában, ahol az úrasztala fölé barkácsolt pódiumon, füst és villogó fényeffektusok kíséretében zenélő rock-band együttes adja elő számait azzal a céllal, hogy a templomba becsalogassák az ifjúságot. A fogyás másik, és igen komoly oka, az igehirdetések teológiai és lelki súlytalansága.

Pedig, ha azt kérdezzük, hogy mi tesz minden időben vonzóvá egy igehirdetést, csak azt felelhetjük, hogy Krisztus. Ehelyett jobb esetben, Krisztus ajándékairól szól fogyásért imádkozó lelkész kegyes igehirdető, de a Krisztussal való személyes közösség, a Krisztusban való részesülés lényegéről és értelméről alig hangzik igehirdetés.

fogyásért imádkozó lelkész

Az átlagos igehirdetéseknek azonban nemcsak a teológiai színvonala igen alacsony ezen azt értem, hogy az elhangzó prédikációnak a legtöbbször, nem sok köze van a felolvasott igéhez! Ezt igazolja vissza a résztvevők fogyatkozó létszáma is.

Ebből a fogyásból sajnos, egyre több lelkipásztor azt a téves következtetést vonja le, hogy nem kell annyira erőltetni az igehirdetést, mert ez ma már nem vonzó, sem korunk embere, még kevésbé korunk fiataljai számára. Így egyre több helyen a hangsúly az igehirdetésről valamilyen pótszer irányába zene, játék, színdarab, szórakozás, szerepjáték stb.

Egyre jobban jellemzi ez, a nyugati egyházakhoz hasonlóan, a hazai az ifjúsági munkát is. Súlyos mondatot mondok: Krisztusról hitelesen beszélni viszont csak újjászületett, Krisztussal személyes kapcsolatban élő igehirdetők tudnak!

...hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni.

A fogyás következő oka, hogy gyülekezeteink életéből hiányzik a családias szeretet légköre. Különösen is a városi gyülekezetek nagy hiányossága ez. Pedig a mai ember szíve a megromlott, vagy elveszített kapcsolatai miatt vérzik. Ha valaki a református gyülekezetben nem találja meg fogyásért imádkozó lelkész a szeretet kapcsolatot, amire minden embernek szűksége van, melynek forrása a Jézus szeretete, akkor el fog menni máshova. Ha egy gyülekezet nem fordít fogyásért imádkozó lelkész a szeretet kapcsolat megvalósítására, s nem biztosít elég fészek-meleget a gyülekezet tagjainak, hanem a pletykával vagy közönnyel még akadályozza is ennek kialakulását, akkor ne csodálkozzon senki a fogyáson.

De akkor se csodálkozzunk a fogyáson, ha egy gyülekezetben, az ima- és közös igemegbeszélő közösségre vágyó emberekben a lelkész, szektárius ellenséget lát, sőt igehirdetésében nyilvánosan kipellengérezi őket.

Az a gyülekezet és egyház, melynek nincs világos missziói cél-látása, más szóval, missziói koncepciója számolhat a fogyás további növekedésével. A tapasztalat azt mutatja, hogy a lelkipásztorok többségének nincs missziói cél-látása viziójaazaz nem tudja megmondani, hogy mit akar elérni, milyen lelki házat akar felépíteni, hova akar eljutni, ezért nem tudja a megfelelő eszközöket sem kiválasztani, mellyel célját el szeretné érni, s ezért kapkod százfelé.

Pedig a lelkipásztor egyik fontos feladata éppen az lenne, hogy missziói látását, vízióját ismertesse és megbeszélje először a presbiterekkel, utána pedig, az egész gyülekezettel. Ennek hiányában ugyanis a gyülekezet tagjai sem értik, hogy hova is tartanak, és mi a gyülekezeti élet tulajdonképpeni célja. Zárójelben megjegyezném, hogy a gyülekezeti élet célja, nem a statisztikai számok emelése!

TE VAGY REMÉNYSÉGEM, URAM

Sajnos, az igehirdetések és tanítások nagy fogyatékossága, hogy az egyházról, mint Krisztus testéről, a világban játszott szerepéről alig hangzik el eligazító tanítás.

Ha egy szervezet nem tud világos célt mutatni tagságának, onnan elkopnak az emberek.

  • Ideális fogyás coquitlam, Atp lab zsírégető
  • Lelkészi jelentés a
  • Teológus a világvégén - Meg van írva
  • Kell 2 gyorsan fogyni

A más felekezetekhez csatlakozó reformátusoknak feltett ama kérdésünkre, hogy megtérésük után, miért hagyták el egyházunkat, gyakran kaptuk és kapjuk azt a választ, hogy azért, mert egyházunk gyülekezeteiben, nem lehet tovább növekedni sem az ismeretben, sem a hitben.

Ezt a választ elsősorban olyanoktól halljuk, akik valami módon élő hitre jutottak, akár nálunk vagy akár más közösségekben megtértek, és szeretnének a hitben tovább növekedni.

  • moonflower.hu | Ez történt a Zsinat rendkívüli ülésén szerdán
  • A A A Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkipásztor áhítatával megkezdődött a kétnapos tanácskozás.
  • Kerítéses látogatás és e-kereszténység – Gyülekezeti élet járvány idején
  • Zsír elveszíti a peptideket

Mivel erre - sajnos - gyülekezeteink döntő többségében nem sok lehetőség van, ezért elmennek máshova. Állítom, hogy ezért veszítette és veszíti el egyházunk a megtért értelmiségiek, közöttük igen sok fiatal értelmiségi, nagy részét. Meggyőződésünk, hogy az egyházi vezetők és lelkipásztorok által sokszor diszkriminált és diszkreditált Biblia Szövetség, bibliaiskolai programjainak egyre nagyobb népszerűségét éppen annak köszönheti, hogy ennek, a hitre jutott értelmiségi rétegnek kínál lehetőséget a hitben való növekedéshez.

Jelenleg, csak a budapesti bibliaiskolánknak több, mint ! Az élő hitre jutott és a Bibliát már tanulmányozó hívők egyre többen hagyják el egyházunkat azért is, mert gyülekezeteink, mint az egykor lerombolt Jeruzsálem, kerítésfal és kapu nélkülivé váltak.

A gyülekezetekben alig találkozunk belső fegyelemmel. A legtöbb gyülekezetben immár szinte fogyásért imádkozó lelkész feltétele nincs a presbiterségnek, a keresztség, vagy az úrvacsora kiszolgáltatásának, nem teszik már szóvá a gyülekezet tagjainak nyilvánvalóan erkölcstelen életvitelét.

fogyásért imádkozó lelkész

A presbitérium sok helyen észre sem veszi, hogy lelkipásztora a Bibliával, és református hitvallásainkkal ellentétes tanokat hirdet, nem érdekli őket, hogy pásztoruk már másodszorra vagy éppen harmadszorra nősül, esetleg éppen most megy másodszorra férjhez stb. A temetéseken elvárják, hogy a lelkipásztor mindenkit üdvözítsen, ami sokszor meg is történik.

Ez történt a Zsinat rendkívüli ülésén szerdán

Mindez az un. De mi köze van ennek az isteni szeretethez, vajon nem humanizmus teremtmény-imádat ez a javából? A tapasztalat pedig, világviszonylatban is azt mutatja, hogy minél libertínusabb egy egyház, minél inkább egy áruházhoz, vagy egy szolgáltató kft. Nem véletlen, hogy a református egyház tekintélye sok gondolkodó ember szemében, a rendszerváltás után is csak tovább süllyedt. Kár lenne ennek ellenkezőjével áltatni magunkat. A következő, embereket tőlünk egyre jobban elidegenítő ok, egyházunk és gyülekezeteink klerikalizmusa, lelkész-centrikussága.

Összegezve, így vált sok helyen a lelkész vagy diktátorrá, vagy egy vérig sértett duzzogó emberré, vagy egy mindenki kedvét betegesen kereső szánalmas cseléddé. Hosszabb távon ható, taszító tényező egyházunkban az azonosíthatatlanul szürke lelkiség.

Egyháztagjaink, és sajnos lelkészeink nagy része már nem tudja megmondani, hogy mitől vagyunk mi reformátusok, milyen a református fogyásért imádkozó lelkész élet, milyen az egészséges református kegyesség. Ha valaki bemegy egy - átlagos - református templomba, vagy elmegy egy bibliaórára, s ha van, egy ifi órára, vajon találkozik-e azzal a lelkiséggel, ami csak ránk jellemző?

Mi az, amit csak nálunk kaphat meg, aki közénk jön?

LAPOS HAS 1 HÉT ALATT? * Tippek! * Andi*

Legkevésbé nevezhető református lelkiségnek az, hogy aki közénk jön, az ülhet és hallgathat! Ezt a TV előtt is meg lehet tenni.

Most a vártnál súlyosabb második hullám kapcsán érdeklődtünk néhány gyülekezetben a tapasztalatokról. A válaszokból megtudhattuk, hogyan alakult az istentiszteletek rendje, látogatottsága; a kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés mellett milyen egyéb intézkedések, esetleg szigorítások szükségesek az úrvacsoraosztás során vagy a hétközi alkalmakon; milyen visszajelzéseket kaptak az online közvetítésekről; csökkent-e a perselypénz, az adakozási kedv. Képet kaptunk arról is, miként zajlanak most a család- illetve a beteglátogatások, és a közösségek hogyan készülnek az adventi időszakra. Az utóbbi időszakban bizonyos mértékig lecsökkent az istentiszteletek látogatottsága Budaörsön, de ezt Endreffy Géza lelkész annak tudja be, hogy a gyülekezet fegyelmezett. Március től folyamatosan online is jelen vagyunk.

Végül, de nem utolsó sorban. Taszító tényező az is, ha egy gyülekezetben nem tudják arról meggyőzni a tagokat, hogy itt szűkség van terád nem a pénzedre csupán! A gyülekezetet építeni kell, és ez azt is jelenti, hogy a gyülekezet tagjainak megmondják, hogy miben lenne rá szűkség.

A szolgálatra ki kell képezni az embereket, rájuk kell bízni a gyülekezetben folyó missziói munka valamelyik területét, hiszen nemcsak fejre, vagy kézre, de szemre, szájra, hüvelykujjra stb is szűksége van a Krisztus testnek.